احکام ضمانت‏

اقسام ضمان‏:
ضمان دو قسم است، عقدی و قهری.