احکام سر بریدن و شکار حیوانات

مسئلۀ ۳۸۱۱ :    اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که بعداً می‏آید، سر ببرند، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، چه حیوان وحشی باشد و چه اهلی، مگر آنکه حیوان در اثر نجاست‎خواری طوری شده باشد که به‌طور متعارف به آن نجاست‎خوار بگویند- مادامی که استبراء نکرده باشند- یا حیوانی که با آن نزدیکی کرده‏اند و یا گوسفندی که از شیر خوک آن‎قدر خورده که با آن بزرگ شده است، در این صور سه‎گانه بعد از سر بریدن، گوشت آن حیوان حلال نیست.
مسئلۀ ۳۸۱۲ :    اگر حیوان حلال گوشت وحشی است مانند آهو، بز کوهی، کبک یا حیوان حلال گوشتی را که قبلاً اهلی بوده ولی حالا وحشی شده است را مطابق دستوری‏که گفته خواهد شد، شکار کنند، پاک و حلال است، ولی حیوان حلال گوشت اهلی مانند گوسفند، مرغ خانگی یا حیوان حلال گوشتی که قبلاً وحشی بوده ولی به سبب تربیت اهلی شده، با شکار کردن پاک و حلال نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۸۱۳ :    حیوان حلال گوشت وحشی در صورتی با شکار حلال می‏شود که بتواند فرار یا پرواز کند، بنابراین بچّه آهو یا بچّه کبک و کبوتر که نمی‏تواند پرواز کند با شکار کردن حلال نمی‏شود و اگر آهو و بچّه‏اش را که نمی‏تواند فرار کند با یک تیر شکار کنند، آهو حلال ولی بچّه‏اش حرام است.
مسئلۀ ۳۸۱۴ :    حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد، مانند مار، با سر بریدن و ذبح حلال نمی‏شود ولی مرده آن پاک است چه خود بمیرد و چه آن‎را کشته باشند.
مسئلۀ ۳۸۱۵ :    سگ و خوک که نجس‌العین می‏باشند، با سر بریدن و شکار شدن، نه پاک می‏شوند و نه گوشتشان حلال می‏شود، اما حیوان پاک که حرام گوشت، درنده و گوشت خوار است، مانند گرگ، شیر و پلنگ، اگر مطابق دستوری که گفته خواهد شد سر ببرند یا با تیر و مانند آن شکار کنند پاک خواهد شد، ولی خوردن گوشت آنها حرام است و اگر با سگ شکاری آنها را شکار کنند، پاک شدن بدن و پوستشان محل اشکال است و احوط اجتناب است.
مسئلۀ ۳۸۱۶ :    حیواناتی مانند فیل، خرس و میمون که «مُسوخ»  شمرده شده‏اند و نیز موش و خزندگان مانند مار و سوسمار و حشراتی که در داخل زمین زندگی می‏کنند، اگر خون جهنده داشته باشند، اگر خود به خود بمیرند نجسند و اگر سر آنها را هم ببرند، اقوی‏ آنست که تزکیه شدنی نیستند، بنابراین پاک نمی‏شوند.
مسئلۀ ۳۸۱۷ :    حیوان حلال گوشتی مانند ماهی که خون جهنده ندارد، اگر به خودی خود و قبل از صید بمیرد پاک است، ولی گوشت آن حرام است، اگرچه صیاد ببیند ماهی در بیرون آب در حال اضطراب و تکان‌خوردن است، چون صید ماهی ملاک است و در این حالت ماهی صید نشده است.
مسئلۀ ۳۸۱۸ :    اگر از شکم حیوان زنده بچّه‏ای، مرده به دنیا بیاید یا آن‎را مرده از شکم مادرش بیرون بیاورند، آن حیوان اگر خون جهنده داشته باشد هم حرام و هم نجس است، ولی اگر خون جهنده نداشته باشد نجس نیست، ولی خوردنش حرام است.
مسئلۀ ۳۸۱۹ :    اگر حیوانی را شکار کنند یا سر ببرند و بچّه‏ای زنده از شکمش بیرون بیاید، در صورتی که آن بچّه را مطابق دستوری که در شرع معین شده سر ببرند حلال و پاک، وگرنه حرام است.
مسئلۀ ۳۸۲۰ :    اگر حیوانی را شکار کنند یا سر ببرند و بچّه‏ای مرده از شکمش بیرون بیاورند، در صورتی که خلقت آن کامل شده باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد و در اثر کشته شدن مادر مرده باشد، پاک و حلال است، ولی اگر قبل از کامل شدن یعنی پیش از روییدن مو یا پشم و یا قبل از کشته شدن مادرش، مرده باشد، هم حرام است و هم نجس.