احکام تخلّی

مسئلۀ ۳۲۱ :    واجب است انسان مکلّف هنگام تخلّی و مواقع دیگر عورت خود را از کسانی که مکلّف هستند، اگرچه با او محرم باشند بپوشاند، همچنین لازم است آن‎را از دیوانه و بچّه‏ای که خوب و بد را می‏فهمد، هر چند محرم باشد، بپوشاند و همچنین حرام است انسان به عورت دیگری نگاه کند ولو اینکه دیوانه یا بچه‏ای که خوب و بد را تمیز می‏دهد باشد، ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.
مسئلۀ ۳۲۲ :    در حال تخلّی نباید طرف جلوی بدن که شکم و سینه و عورت باشد، رو به قبله قرار گیرد و نیز این حالت پشت به قبله هم جایز نیست.
مسئلۀ ۳۲۳ :    هنگام تخلّی اگر جلو یا پشت بدن انسان رو به قبله باشد و عورت را از قبله برگرداند کفایت نمی‏کند و چنانچه جلوی بدن او رو یا پشت به قبله نباشد احتیاط واجب آنست که عورت را رو یا پشت به قبله نکند.
مسئلۀ ۳۲۴ :    هنگام شست‏وشوی محل ادرار و مدفوع رو یا پشت به قبله بودن اشکال ندارد، ولی در موقع استبراء اگر ادرار از مخرج بیرون آید بنا بر احتیاط واجب رو یا پشت به قبله ننشیند.
مسئلۀ ۳۲۵ :    اگر برای تخلّی مجبور باشد رو یا پشت به قبله بنشیند، مثلاً برای آن که نامحرم او را نبیند در صورتی که تأخیر آن ضرر و مشقّت داشته باشد اشکال ندارد و چنانچه هر دو حالت ممکن است احتیاط واجب آنست که پشت به قبله بنشیند.
مسئلۀ ۳۲۶ :    احتیاط واجب آنست که کودکان را هنگام دستشویی رو یا پشت به قبله ننشانند، ولی اگر خود کودک بنشیند جلوگیری از او واجب نیست.
مسئلۀ ۳۲۷ :    در چند جا تخلّی حرام است:
۱- در کوچه‏های بن‌بست که صاحبان آنها اجازه نداده باشند.
۲- در ملک کسی که اجازۀ تخلّی نداده است.
۳- در دستشویی‏هایی که برای افراد مخصوصی وقف شده است.
۴- در هر جایی که موجب بی‏احترامی به یکی از مقدّسات دین باشد.
۵- بر روی قبور مؤمنان در صورتی که موجب بی‏احترامی گردد.
مسئلۀ ۳۲۸ :    در تمام مواردی که کیفیت وقف معلوم نیست و مشخص نیست که برای عموم وقف شده یا برای عده‏ای خاص، در این صورت تخلّی و سایر تصرّفات در چنین جاهایی حرام است.