آنچه برای روزه‏ دار مکروه است

مسئلۀ ۱۸۸۴ :    چند چیز برای روزه‏دار مکروه است:
۱- لمس، بوسیدن، شوخی و بازی کردن با همسر به خصوص برای جوانها و نیز برای کسانی که با این نوع اعمال شهوت آنها تحریک می‏شود، البتّه این کراهت در صورتی است که قصد بیرون آمدن منی نداشته و چنین حالت و عادتی هم نداشته باشد و اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد و منی هم خارج شود، در صورتی که در واجب معین مانند رمضان و قضای آن و بعد از زوال باشد، هم کار حرامی مرتکب شده و هم روزه‏اش باطل است.
۲- دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن و مانند اینها.
۳- هر کاری که موجب ضعف انسان شود، مانند حمام رفتن و حجامت کردن و مانند آن.
۴- انفیه کشیدن در صورتی که نداند به گلویش می‏رسد و الاّ جایز نیست.
۵- بو کردن گیاهان معطّر؛ این کراهت در مورد گل نرگس شدیدتر است.
۶- خیس کردن لباسی که بر تن دارد.
۷- هر کاری که موجب بیرون آمدن خون از دهان شود، مثل کشیدن دندان.
۸- شیاف کردن با غیر مایعات.
۹- مضمضه برای غیر وضو.
۱۰- نشستن زن در آب.
۱۱- مسواک زدن دندانها با مسواک مرطوب در صورتی که رطوبت آن زیاد نباشد که بر آن آب خارجی صدق کند، وگرنه جایز نیست مگر آنکه در آب دهان مستهلک شود.
۱۲- مجادله کردن.
۱۳- شتاب کردن بر قسم به خداوند تعالی در صورتی که به حق باشد و الّا جایز نیست.
۱۴- اشتغال به اشعاری که انسان را به دنیا ترغیب و تشویق می‏کند و یا مشتمل بر تعریف و تمجید از صاحبان قدرت و ثروت و زیورهای ظاهری دنیاست که روزه‏دار را به خود مشغول کند.