آذرماه نود

متن درس خارج فقه –  ۲۸ و ۲۹ آذرماه۹۰

(شرایط وضو)

متن درس خارج فقه –  ۳۰ آذرماه۹۰

(بررسی نظریه بحرانی درباره معذوریت جاهل)