آب مطلق‏

مسئلۀ ۶۹  :  آب مطلق بر چهار قسم است:
۱- آب کُر، ۲- آب قلیل، ۳- آب جاری، ۴- آب باران.
مسئلۀ ۷۰  :  در مورد آب چاه، به نظر می‏رسد اگر از زمین نجوشد و «مادۀ نابعه» و جوشاننده نداشته باشد و به اندازه کر نیز باشد، از مصادیق آب کر است و احکام آب کر را دارد و اگر از زمین بجوشد و مادّۀ جوشنده داشته باشد در حکم آب جاری است و اگر دارای دو خصیصۀ فوق که برای آب کر و جاری بیان شد نباشد، حکم آب قلیل را دارد.