آبان ماه نود

متن درس خارج فقه – ۲ آبانماه۹۰

( ادامه بررسی نظر شیخ انصاری و حاج‌آقا رضا همدانی درباره بحث مندوحه در تقیه امور عبادی  )

متن درس خارج فقه – ۳ آبانماه۹۰

( اثرات فقهی ترک تقیه )

متن درس خارج فقه – ۷ آبانماه۹۰

( نقد نظریه حاج‌آقا رضا همدانی در باب تقیه )

متن درس خارج فقه – ۸ آبانماه۹۰

(اثرات فقهی ترک تقیه)

متن درس خارج فقه – ۹ آبانماه۹۰

(تنبیهات بحث تقیه)

متن درس خارج فقه –  ۱۰ آبانماه۹۰

(دامۀ تنبیهات بحث تقیه)

متن درس خارج فقه –  ۱۴ آبانماه۹۰

(ادامه بحث تقیه در وضو)

متن درس خارج فقه –  ۱۵ آبانماه۹۰

(تطبیقات بحث تقیه در وضو)

متن درس خارج فقه –  ۱۷ آبانماه۹۰

(جواز فتوا و حکم للتقیه)

متن درس خارج فقه –  ۲۳ آبانماه۹۰

(تقیه در حکم قاضی)

متن درس خارج فقه –  ۲۸ آبانماه۹۰

(کیفیت غَسل و اسراف در وضو)

متن درس خارج فقه –  ۲۹ آبانماه۹۰

(اسراف و اسباغ در وضو)