آیا استعمال دخانیات، مبطل روزه است؟

besmealah

سؤال: 

آیا سیگار کشیدن و همچنین قلیان کشیدن، شرعاً روزه را باطل می کند؟

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

احتیاط این است که شخص روزه دار از استعمال دخانیات خودداری کند.

Mohr