سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: احتیاط در نگهداشتن عده است. پاسخ سؤال دوم: در فرض سؤال اگرچه به نظر می رسد عده لازم نیست ولی از بعضی از ادله عده چنین استفاده می شود که نوعی دستور تعبدی است پس احتیاط ...
0
2 سال 0 Answers 60 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ شرط عدم سکونت مشترک در یک محل، نه باطل است و نه مبطل عقد لیکن شرط عدم فرزندآوری اگر به صورت دائم باشد، در نکاح دائم باطل است ولی مبطل عقد نیست اما در نکاح موقت اشکالی ...
0
4 سال 0 Answers 64 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال در صورتی که ادامه این زندگی به صورت انفرادی حالت اضطرار یافته و عملاً ادامه آن برای فرد سخت باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه صالحه تقاضای طلاق کند.
0
4 سال 0 Answers 53 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ ظاهر قضیه همین است که فرد مدت صیغه را بخشیده است؛ بنابراین نیازی به تحقیق نیست و موارد صورت گرفته صحیح است.
0
5 سال 0 Answers 52 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال اول به دلیل اینکه ممتنعی وجود ندارد، چنین حکمی نمی تواند از سوی حاکم صادر شود. سؤال دوم نیز از پاسخ سؤال اول مشخص شد.
0
5 سال 0 Answers 63 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال رجوع محقق شده و ابطال یا عدم ابطال سند به جهت شرعی نقشی ندارد.
0
6 سال 0 Answers 51 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در نکاح دائم، ارکان عقد، زوج و زوجه هستند ومهر در تعبیر قرآن، نحله (کادو و پیشکش) محسوب شده که از ناحیه زوج به زوجه تقدیم می گردد؛ طبعاً زوج چیزی که در توان دارد را باید به ...
0
7 سال 0 Answers 66 views

سوال
پاسخ: با سلام وتحیت؛ در فرض سؤال با مراجعه به حاکم شرع جامع الشرایط و اجازه ایشان به مدت یک سال برای مراجعه به پزشک و معالجه و درمان مهلت داده می شود و چنانچه در این مدت مشکل برطرف نشد، زن ...
0
7 سال 0 Answers 53 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ تدليس همان پنهان كاري ست و طبعاً در جايي كه وصفي را ذكر كنند و يا اينكه عقد را روي شرط واقع كنند و يا اينكه طرفين عقد روي چيزي توافق كنند و عقد را با توجه ...
0
7 سال 0 Answers 52 views